4 Eylül 2008 Perşembe

ATATÜRK Kronolojisi (Chronology of Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

1881 - Selanikte doğdu.
1893 - Askeri Rüştiyeye girdi.ve Kemal adını aldı.
1895 - Selanik Askeri Rüştiyesini bitirdi.Manastır Askeri idadisine girdi.
1899 - Mart-13 - İstanbul Harpokulu Piyade sınıfına girdi.
1902 - Harp Akademisine girdi.ve burada gazete çıkardı.
1905 - Ocak-11 - Harp Akademisini yüzbaşı olarak bitirdi.Şama 5.nci Ordunun 30.Süvari Alayında staj yapmak için atandı.
1906 - Ekim - Şamda Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu.Şamda topçu stajını yaptı ve kolağası oldu.
1908 - Temmuz-23 - Meşrutiyetin ilan edilmesi için çalışmaları.
1909 - Mart-31 - 31 Mart ihtilalinde Harekat Ordusu kurmay subayı olarak çalıştı.
1911 - Eylül-13 -nMustafa Kemal İstanbula Gelelkurmaya naklen atandı.
1911 - Kasım-27 - Mustafa Kemal Binbaşılığa yükseldi.1912 - Ocak-9 - Mustafa Kemal Trablusgarpta Tobruk saldırısını yöneltti.
1913 - Ekim-27 - Mustafa Kemal Sofya Ateşemiliterliğe atandı.
1914 - Mart-1 - Mustafa Kemal Yarbayliğa yükseltildi.
1915 - Şubat-2 - Mustafa Kemal Tekirdağda 19. tümeni kurdu.
1915 - Şubat-25 - Mustafa Kemalin Maydosa gidişi.
1915 - Nisan-25 -Mustafa Kemal Arıburnunda itilaf Devletlerine karşı koydu.
1915 - Haziran-1 - Mustafa Kemal Albaylığa yükseltildi.
1915 - Ağustos-9 - Mustafa Kemal Anafartalar gurup Komutanlığına atandı.
1915 - Ağustos-10 - Mustafa Kemal Anafartalardan düşmanı geri attı.
1916 - Nisan-1 - Mustafa Kemalin Tuğgeneralliğe yükselişi.
1916 - Ağustos -6 - Mustafa Kemal Bitlis ve Muşu düşman elinden kurtardı.
1917 - Eylül-20 - Mustafa Kemal Memleketin ve Ordunun durumunu açıklayan raporunu yazdı.
1917 - Ekim- Mustafa Kemal İ stanbula döndü.
1918 - Ekim-26 - Mustafa Kemal Halep kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırısını durdurdu.1918 - Ekim -30 - Mondros Müzakeresinin imzalanması.
1918 - Ekim-31 - Mustafa Kemalin Yıldırım Orduları gurup Komutanlığına atanması.
1918 - Kasım-13 - Yıldırım Orduları gurup Kumandanlığının kaldırılması,ve Mustafa Kemalin İstanbula dönüşü.
1919 - Nisan-30 -Mustafa Kemalin Erzurumda bulunan 9.Ordu Müfettişliğine atanması.
1919 - Mayıs-15 - İzmire Yunanlıların Asker çıkarması.
1919 - Mayıs-16 - Mustafa Kemal Bandırma Vapuruyla İstanbuldan ayrıldı.
1919 - Mayıs-19 - Mustafa Kemal Samsuna çıktı.
1919 - Haziran-15 - Mustafa Kemal 3. Ordu Müfettişi ünvanını aldı.
1919- Haziran-21 - Mustafa Kemal ulusal güçleri sıvas kongresine çağırdı.
1919 - Temmuz-8/9 - Mustafa Kemal Askerlikten çekildi. Saat 20-5o
1919- Temmuz-23 - Mustafa Kemalin Başkanlığında Erzurum Kongresinin toplanması ve bir temsil kurulu seçilerek dağılması. (7 Ağustos 1919)
1919- Eylül-4 -Mustafa Kemalin Başkanlığı altında Sıvas kongresinin toplanması ve 11 Eylülde sona ermesi .1919- Eylül-11 - Mustafa Kemal Anadolu ve Rumeli Müdafaı hukuk cemiyeti heyeti temsiliyesi başkanlığına seçildi.
1919- Ekim-22 - Amasya protokolünün toplanması.
1919- Kasım-7 - Mustafa Kemal Erzurumdan Milletvekili seçildi.
1919- Aralık-27 - Mustafa Kemal Heyeti Temsileyle birlikte Ankaraya geldi.
1920 - Mart-20 -İstanbulun İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi.Mustafa Kemalin protestosu Ankara da yeni bir Millet meclisi toplama girişimi.
1920 - Mart-18 - İstanbulda Meclis-i Mebusanın son toplantısı.
1920 - Mart-19 - Mustafa Kemal tarafından Ankarada üstün yetkiyi taşıyan bir Milletmeclisi toplanması hakkında illere duyuruda bulunması.
1920 - Nisan-23 - Mustafa Kemal Ankarada Türkiye Büyük Milletmeclisini açtı.
1920 - Nisan-24 -Mustafa Kemal Büyük Milletmeclisi Başkanı seçildi.
1920 - Mayıs-5 - Mustafa Kemalin Başkanlığında ilk Hükümetin toplantısı.
1920 - Mayıs-11 - Mustafa Kemal İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.
1920 - Mayıs-24 - Mustafa Kemalin cezası Padişah tarafından onaylandı.
1920 - Ağustos-10 - Osmanlı İmparatorluğu Delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında sevr antlaşmasını imzaladı.1920 - Ocak-9-1o- Birinci İnönü Savaşı.
1921 - Ocak-20 -İlk Teşkilatıesasiye (Anayasa)Kanununun esas maddelerinin kabulü.
1921 - Mart-30 Nisan-1 - İkinci İnönü Savaşı.
1921 - Mayıs-10 - Mustafa Kemal tarafından Büyük Milletmeclisinde Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk gurubunun kurulması ve Mustafa Kemalin gurup Başkanlığına seçilmesi.
1921 - Ağustos-5 -Mustafa Kemale Başkumandanlık görevinin verilmesi.
1921 - Ağustos-22 -Mustafa Kemalin yönetiminde Sakarya Meydan savaşının başlaması.
1921 - Eylül-13 - Sakarya Meydan Savaşının kazanılması.
1921 - Eylül- 19 - Mustafa Kemale Mareşallık rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemalin gazi ünvanını alması.
1922 - Ağustos-26 - Gazi Mustafa Kemalin Kocatepeden büyük taarruzu yönetmesi.
1922 - Ağustos-30 - Gazi Mustafa Kemalin Dumlupınar Başkumandanlık meydan savaşını kazanması.
1922 - Eylül-1 - Gazi Mustafa Kemalin ( Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir ileri )emr,n, vermesi.
1922 - Eylül-9 - Türk Ordusunun İzmire girmesi.
1922 - Eylül-10 - Gazi Mustafa Kemalin İzmire gelişi,
1922 - Ekim-10 - Mudanya Mütarekesinin imzalanması.1922 - Kasım-1 - Gazi Mustafa Kemalin önerisi üzerine Saltanatın kaldırılması.
1922 - Kasım-17 - Vahdettinin bir İngiliz Harp Gemisiyle İstanbuldan kaçması.
1923 - Ocak-29 - Gazi Mustafa Kemalin Latife Hanımla evlenmesi.
1923 - Temmuz-24 - Lozan Antlaşmasının imzalanması.
1923 - Ağustos-9 - Gazi Mustafa Kemalin Halk Fırkasını kurması
1923 - Ağustos-11 - Gazi Mustafa Kemalin 2 nci kere Büyük Milletmeclisi Başkanlığına seçilmesi. 1923 - Ekim-29 - Cumhuriyetin ilan edilmesi.
1923 - Ekim-29 - Gazi Mustafa Kemalin ilk Cumhurbaşkanı olması.
1924 - Mart-1 - Gazi Mustafa Kemalin Büyük Milletmeclisinde Halifeliği kaldırması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi.
1924 - Mart-3 - Hilafetin kaldırılması öğrenimin birleştirilmesi,şeiye ve evkaf vekaletiyle (Başkanlığıyla)Erkanıharbie-i Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Milletmeclisince kabul edilmesi.
1924 - Nisan-20 - Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye ( Anayasa ) kanununun kabul edilmesi.
1925 - Şubat-17 - Aşarın kaldırılması.
1925 - Ağustos-24 - Gazi Mustafa Kemalin ilk defa Kastoamonu da şapka giymesi.
1925 - Kasım-25 - Şapka Kanununun Büyük Milletmeclisinde kabul edilmesi.
1925 - Kasım-30 -Tekkelerin kapatılması hakkında kanunun kabulü.
1925 - Aralık-26 - Uluslararası takvim ve saatin kabulü.
1926 - Şubat-17 - Türk Medeni kanununun kabulü.1927 - Temmuz-1 - Gazi Mustafa Kemalin Cumhurbaşkanı sıfatı ilee ilk kez İstanbula gitmesi.
1927 - Ekim-15-20 - Gazi Mustafa Kemalin Cumhuriyet Halk Partisi 2. kurultayında tarihi büyük Nutkunu söylemesi.
1927 - Kasım-1 Gazi Mustafa Kemalin 2. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
1928 - Ağustos-9 -Gazi Mustafa Kemalin Sarayburnunda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi.
1928 - Kasım-3 - Türk harfleri kanununun Büyük Milletmeclisinde kabul edilmesi.
1931 - Nisan-15 - Gazi Mustafa Kema tarafından Türk Tarih Kurumunun kurulması.
1931 - Mayıs-4 - Gazi Mustafa Kemalin 3. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
1932 - Temmuz-12 - Gazi Mustafa Kemal Tarafından Türk Dil Kurumunun kurulması.
1933 - Ekim-29 - Gazi Mustafa Kemalin Cumhuriyetin 10. yıldönümünde tarihi nutkunu söylemesi.
1934 - Kasım-24 -Gazi Mustafa Kemale Büyük Milletmeclisi tarafından ATATÜRK Soyadının verilmesi kanununun kabul edilmesi.
1935 - Mart-1 - Atatürkün 4. kez cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
1937 - Mayıs-1 Atatürkün çiftliklerini hazineye ve taşınmaz mallarını da Ankara Belediyesine bağışlaması
1938 - Mart-31 - Atatürkün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı genel sekreterinin ilk resmi duyurusu.
1938 - Eylül-15 - Atatürkün vasiyetini yazması.1938 - Ekim-16 - Atatürkün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayına başlaması.
1938 - Kasım-10 - Atatürkün ölümü. ( Perşembe Saat 09.o5 )
1938 - Kasım-11- İstanbul şehir meclisinin olağanüstü toplantı yapması.Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsunun indirilerek yerine yarıya kadar indirilmiş tür bayrağının çekilmesi.
1938 - Kasım-12 - Atatürkün ölümü dolayısiyle yüksek öğretim gençliğinin üniversite konferans
salonunda toplanması.
1938 - Kasım-13 - Gençliğin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürkün kurduğu Cumhuriyeti koruyacaklarına ant içmeleri.
1938 - Kasım-14 - Büyük Milletmeclisi çok hazin bir toplantı yaptı.
1938 - Kasım-15 - Hükümet Atatürkün Ankarada Ebedi istirahat yerine konulacağı 21 kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.
1938 - Kasım-16 - İstanbullular Atatürkün Dolmabahçe sarayı Muayede salonundaki katafalk önünde Sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine kadar saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.1938 - Kasım-19 - Büyük törenle Atatürkün Dolmabahçeden alınan yüce cenazesi önce sarayburnuna oradan zafer torpidosuyla yavuz zırhlısına götürüldü.Yavuz Zırhlısıyla izmite kadar götürülen tabut oradan Ankaraya yolcu edildi.
1938 - Kasım-20 - Atatürkün sevgili naaşı Ankaraya ulaştı.ve Ankarada Büyük Milletmeclisi önündeki katafalka konuldu.Ankaralılarda son görevlerini saygıyla yaptılar.
1938 - Kasım-21 - Atatürkün cenazesinin Etnografya Müzesindeki geçici kabre konulması.
1938 - Kasım-25 - Atatürkün vasiyetinin açıklanması.
1938 - Kasım-26 - Atatürkün Ebedi Şef sanıyla anılmasının kabul edilmesi.
1953 - Kasım-4 - Atatürkün geçici kabrinin açılması.
1953 - Kasım-10 - Atatürkün cenazesinin Anıtkabire nakledilmesi.ATATÜRK'ün Ölümü Üzerine Söylenen Veciz Sözler (Dünya Basınından)

Çok Büyük bir adamdı,Bir Siyasi dahiydi.
FRANSIZ - Excelsior Gazetesi.
Atatürkün yurt kurtarıcı olduğunu,Milletlerin en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır.
NOEL ROGER - Gazetesi - FRANSA.
Akıllı ve Barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır.
ALBERT LEBRUN - FRANSIZ Cumhurbaşkanı.
Yüzyıldan beri Küçük Asyanın çıkardığı en büyük lider.
The Japon Chronicle.
Dünya bu savaş ve Barış Kahramanı büyük adamın ölümü ile yoksul düşmüştür.
Pester Lioyd Gazetesi - MACARİSTAN.
Atatürk Tarihte Memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır.
Le Morgen Bladet Gazetesi - NORVEÇ
Kemal Atatürk yalnız bu yüzyılın en büyük Adamlarından biri değildir.Biz Pakistanda onu geçmiş bütün çağların en Büyük Adamlarından biri olarak görüyoruz.Askeri bir deha,Doğuştan bir lider,ve büyük bir yurtsever.
EYÜP HAN -Pakistan Cumhurbaşkanı.Atatürkün başardığı işler mucize ve harika kabilindedir.Birkaç yıl içinde Memleketinde yaptığı inkilaplar birkaç yüzyılda gerçekleştirilemiyecek işlerdir.
El Tekaddum Gazetesi - SURİYE
Atatürk öldü,Barış kubbesinin doğu sütunu yıkıldı.Artık evrende barışı kimse garanti edemez.Nitekim Avrupalı Devlet Adamları onun 1930 da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve Dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketi içine sürüklemişlerdir.
Sonerwin Gazetesi - FRANSA
Şaşırtıcı ve çekici bir kişi,Asker olarak büyük fakat Devlet adamı olarak daha büyük.
Japon - Tımes
Atatürk Tarihte Teşkilatcı,bir dahi,Bir Milletin harikalar yaratan yöneticisi ve Memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır.
Independance Romaine Gazetesi 12 kasım 1938
Türkiye Dost ve Düşmanlarının hayran olduğu bir deha adama malik bulunmak bahtiyarlığına erişmiştir.
Katimerini - YUNANİSTAN
Çağımızda hiçbir isim Atatürkün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.
Observer Dergisi - İNGİLTERE
Atatürk,Türk Milletinin ruhunda Türk Bayrağı gibi dalgalanan bir baştı.
Daily Telegraph - İNGİLTERE
Asker-Devlet Adamı,çağımızın en büyük lıderlerinden biri idi kendisi,Türkiyenin,Dünyanın en ileri Memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır.Keza o Türklere bir Milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.
General Mc ARTHURBen şimdiye kadar onbeş Hükümdar ve Cumhurbaşkanı ile özel ve resmi konuşmalar yaptım.Bu geceki kadar ezildiğimi hatırlamıyorum.Mustafa Kemalde büyük bir ruh kuvvetinin esrarı var.
Sir Charles TOWNSSEND - İngiliz Generali - 1922
Bizim Aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken Atatürkün bakışıyla cihanı kaplıyan ve aydınlatan bir güneş haline geldik.
İkbal - Pakistan Milli Şairi - 1958
Kemal Atatürk için daimi bir anıt tesisi münasebetiyle Türkiyeye tebriklerimizi arz ile gurur duyuyorum.Onun gösterdiği yolda yürüyen büyük ulusunus çok önemli başarılar elde etmiştir.Türk Birliğinin ve ilerleyişinin mimarı Atatürkün hatırasını anmak için yapılan tören,Dünyanın her tarafından hür insanlara ilham kaynağı olmuş çok yerinde bir saygıdır.
Dwıght D. EİSENHOWER - ABD. Başkanı - 1953
Mustafa Kemal Sosyalist değil,fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatci,yüksek anlayışlı,ilerici ve iyi düşünceli akıllı bir lider,Mustafa Kemal soygunculara karşı bir kurtuluş savaşı veriyor.Emperyalistlerin gururunu kıracağına ve sultanı da yaranı ile birlikte alt edeceğine inanıyorum.
Vladimir İlyiç LENİN
Atatürk olağanüstü nitelikte bir devlet adamı,savaş sonrası dünya tarihinin en önemli simalarından biri idi.
Hufvud Stadblated Gazetesi - FİNLANDİYASırasıyla İhtilalci ve asi,sonradan muzaffer bir kumandan olan Türklerin Babası yeni Türkiyeyi yarattı.Sultanları kovdu.Kadınlara Hürriyet verdi.Fesi kaldırdı.Ülkesinde radikal bir inkilap yaptı.
PARİS - Soır den
Almanya Atatürkün eserine ve mücadelesine hayrandır.onda tarihi eseri,özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir.
BERLİN - Alman Ajansı
Türkiye tarihi,Bugün her zamankinden çok batı ve Avrupa tarihinden ayrılmaz bir haldedir.ve Atatürkün bu yöndeki gayretleri sonsuz kalmamıştır.Memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan dostluk bu gelişmenin temel ögelerinden biridir.
Charles De GAULLE
Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli,çekici adamlarından biri geçti.
Chıcago TRİBUNE
O Yüce bir dağa benzer,Ereğinde yaşıyanlar bu yüceliği fark edemezler.Bu dağın azametini kavrayabilmek için ona çok uzaklardan bakmak gerekir.
Claude FARRER Fransız Edibi.
Benim üzüntüm,Bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.
Franklın D. ROOSEVELT

Hiç yorum yok: